Monthly Archives Grudzień 2015

Wybierając zawód, człowiek rozwiązuje ważny problem osobisty. Jeśli ma wybrać mądrze, musi dążyć do zachowania równowagi między swymi celami i wartościami, swymi zainteresowaniami i zdolnościami a możliwościami zdobycia wykształcenia i znalezienia pracy. Doradca zawodowy, jeśli chce jak najskuteczniej pomóc ubiegającym się o poradę, musi przede wszystkim być wrażliwy na osobiste problemy jednostki oraz biegły w stosowaniu technik psychoterapeutycznych (rozdział 19). Po drugie, musi on być dobrze zorientowany w wymaganiach, jakie stawiają poszczególne zawody, w możliwościach uzyskania pracy w każdym zawodzie oraz doskonale znać arsenał testów specjalnych służących do określania zdolności i zainteresowań jednostki. Te dwie role (osobistego doradcy i eksperta w dziedzinie znajomości zawodów) czasami kolidują ze sobą i wśród specjalistów toczą się przyjacielskie spory na temat właściwej między nimi równowagi. Ogólnie przyjęty jest pogląd, że testy diagnostyczne oszczędzają czas doradcy Dlatego też zgłaszającego się z prośbą o poradę w sprawie wyboru zawodu najpierw bada się testami, a dopiero później porusza się tematy osobiste. Niektórzy doradcy, będąc pod wrażeniem wpływu problemów osobowości na wybór zawodu, są zdania, że na pierwszym miejscu powinno się stawiać poradnictwo w problemach osobistych, a testy stosować tylko wtedy, gdy zgłaszający się po poradę odczuwa ich potrzebę i gdy jest gotów z takiego badania skorzystać (Barahal, Brammer i Shostrom, 1950).

dalej

Nabywanie nowych umiejętności – od algebry i łucznictwa po francuski i szermierkę – pomaga stymulować umysł. Nauka dla dorosłych to doskonałe ćwiczenie umysłu, mówi doktor Richard Mohs. Im bardziej nieznany jest przedmiot nauki, tym lepiej, ponieważ nowe czynności stymulują umysł i powodują powstawanie trwałych wspomnień.

dalej

Pojęcie cechy jest nieodzownym punktem wryjścia dla empirycznie ugruntowanej teorii osobowości, niezależnie od charakteru tej teorii, lecz profil cech nie jest wystarczającą charakterystyką jednostki. Sposób ich zorganizowania ma zasadnicze znaczenie dla scharakteryzowania danej osoby w jej interakcji ze środowiskiem.

dalej

Jeżeli sądzisz, że lekcje języka obcego w szkole były nudne, sprawdź, czy nie wolałbyś lekcji z przystawkami, muzyką etniczną i zapachem pieczonego chleba. Nauka nowego języka to nieustające ćwiczenie dla umysłu.

dalej

Test zainteresowań zawodowych należy do narzędzi, które w poradnictwie zawodowym na poziomie kolegium okazały się najbardziej przydatne. Dwa najszerzej stosowane testy to Test Zainteresowań Zawodowych Stronga (Strong Vocational Interest Test) oraz Kwestionariusz Zainteresowań Kudera 3 (Kuder Preference Record-Vocational). Ponieważ pierwszy z tych testów poddano najbardziej starannej walidacji, w poniższym omówieniu uwzględniliśmy przede wszystkim rezultaty uzyskane za jego pomocą.

dalej

Spory na temat roli organicznych i funkcjonalnych czynników w powstawaniu chorób psychicznych skoncentrowały się ostatnio wokół schizofrenii, najpospolitszej formy reakcji psychotycznej. Fakt, że schizofrenię klasyfikuje się obecnie jako psychozę „funkcjonalną”, nie oznacza, że z pewnością pozostanie ona w tej kategorii. Współczesne badania nad schizofrenią można podzielić na cztery grupy, przy czym każda grupa reprezentuje inny punkt widzenia na tę sprawę.

dalej

Otwieranie drzwi tą ręką, która nie jest dominująca w używaniu, może odblokować mechanizmy pamięci. Czy kiedyś próbowałeś podpisać się niedominującą ręką? Czy pamiętasz, jak trudno było napisać nawet imię? Wykonując z wysiłkiem czynność, którą normalnie wykonujesz z łatwością, uaktywniasz mało używane szlaki w mózgu, które po prostu czekają na wykorzystanie, mówi doktor Lawrence C. Katz.

dalej

Badania prowadzone od wczesnych lat siedemdziesiątych wykazują korzystny wpływ medytacji na wiele zjawisk – od obniżania poziomu cholesterolu do wywoływania stanu relaksacji i poprawienia pamięci i zdolności uczenia się. Co ważne, instruktor medytacji nauczy cię metod wyciszania umysłu, a to ułatwia koncentrację.

dalej

Zbiór przypadkowych liczb lub liter może poprawić koncentrację uwagi i pamięć. Poproś przyjaciela o przygotowanie zbioru przypadkowych liczb i liter, jak ten poniższy. Następnie poproś tę osobę o określenie przedziału czasowego i wybierz kilka liczb, liter lub ich kombinację. Gdy już będziesz wiedział, czego szukać, zakreśl tyle liczb i liter, ile zdołasz wybrać w wyznaczonym czasie. Możesz na przykład zakreślić każdą liczbę 8 i każdą literę S w czasie 15 sekund.

dalej

Chociaż powyższe przykłady świadczą, że dana osoba oszukuje siebie samą zamiast innych, usprawiedliwienia są tego rodzaju, że ktoś mógłby z powodzeniem posłużyć się nimi świadomie, aby przedstawić się w korzystnym świetle wobec innych. Potrzebny jest zatem bardziej przekonywający przykład, który by nam wykazał, że racjonalizacja może być użyta wtedy, gdy dana osoba zupełnie nie zdaje sobie sprawy z przyczyn swego postępowania, gdy – innymi słowy – racjonalizacja jest motywowana nieświadomie. Takiego przykładu dostarczają wyniki eksperymentów nad sugestią posthipnotyczną.

dalej