Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Pedagog szkolny - mgr Agata Kęsek-Olesek

 

Godziny pracy:

  • poniedziałek   9.00 - 13.00
  • wtorek         9.00 - 14.00
  • środa           11.00 - 15.00
  • czwartek      9.00 - 14.00
  • piątek           9.00 - 14.00

Informacje na temat cyberprzemocy TUTAJ.

Informacje na temat HIV i AIDS TUTAJ.


Przemoc w rodzinie
1. Co to jest przemoc?
Przemoc - to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste innych ludzi w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc to nie to samo, co agresja. To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron. W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji – występuje równowaga sił.  Gdy siły obu stron są równe i dochodzi do zachowań agresywnych, możemy mówić o sytuacji konfliktowej. Każda z zaangażowanych osób ma szansę na wygranie i realizację swoich interesów. Może przeanalizować sytuację, wybrać strategię i podjąć korzystne dla siebie działania. Ofiara przemocy takiej możliwości wyboru nie ma - jeśli podejmie walkę, zawsze przegra. Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety (58%) oraz dzieci do lat 13 (24%). Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu.
2. Rodzaje przemocy:
Fizyczna - naruszanie nietykalności fizyczne- np. popychanie, szarpanie, ciągnięcie za włosy , szturchanie, klapsy, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;
Psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.;
Przemoc psychiczna jest najczęstszą formą przemocy i jest trudna do udowodnienia. Seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli. Ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością itp. Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;
3. Stosowanie przemocy a kodeks karny.
Polskie prawo w sposób jednoznaczny zabrania stosowania przemocy, a także wszelkich zachowań podejmowanych na szkodę bliskich osób! Oznacza to, że jeśli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub jesteś świadkiem i masz wiedzę, że w jakiejś rodzinie dochodzi do stosowania przemocy, to prawo stoi po Twojej stronie. Doświadczana przemoc ze strony osoby bliskiej w rodzinie bardzo często kwalifikowana jest jako przestępstwo znęcania się. Mówi o tym art. 207 kodeksu karnego. § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. §2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Należy pamiętać, że przestępstwo to ścigane jest z urzędu, to znaczy że Policja lub Prokuratura prowadzi postępowanie nawet wtedy gdy problemu znęcania się nie zgłosiła osoba pokrzywdzona lecz np. instytucja,sąsiad bądź inny świadek przemocy. Kodeks postępowania karnego nakłada na każdego z nas społeczny obowiązek zgłoszenia informacji o popełnieniu przestępstwa, które ścigane jest z urzędu, do najbliższego komisariatu Policji lub do Prokuratury. Przekazana informacja jest zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Zawiadomienie można złożyć ustnie, pisemnie, bądź listownie. Jeśli jesteś osobą, która doświadcza przemocy lub jesteś świadkiem takich zachowań i nie wiesz, w jaki sposób zareagować lub nie jesteś pewien czy to, co widzisz, jest przestępstwem, możesz skontaktować się z osobami, które w sposób profesjonalny zajmują się problematyką przemocy. Instytucją, zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie jest między innymi Ośrodek Pomocy Społecznej. W każdej gminie z mocy ustawy działają Zespoły Interdyscyplinarne działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tam można uzyskać fachową pomoc i wsparcie w przypadku gdy jest się osobą doznającą przemocy. Istnieje również procedura chroniąca ofiary przemocy tzw. Niebieska Karta, którą można założyć w przypadku istnienia przemocy lub podejrzenia przemocy w rodzinie. Kto może zakładać Niebieską Kartę? - Policja w toku podejmowanych interwencji domowych lub w przypadku zgłoszenia bezpośredniego np. dzielnicowemu, na Komisariacie Policji itp. - Pracownicy Opieki Społecznej - Pracownicy Oświaty - Przedstawiciele Służby Zdrowia - Członkowie gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W ramach procedury Niebieska Karta podejmowany jest szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób doświadczających przemocy. Zespół interdyscyplinarny działający w Ośrodkach Pomocy Społecznej ustala indywidualny plan pomocy rodzinie, udzielane jest wsparcie dla ofiar przemocy, podejmowane są działania w stosunku do sprawcy. Rodzinę odwiedza Policjant dzielnicowy oraz pracownik socjalny, monitorując sytuację danej rodziny. Procedura Niebieskiej karty może być zamknięta dopiero wtedy , gdy w danej rodzinie ustała przemoc. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że rodzina , w której istnieje jakakolwiek forma przemocy nie jest w stanie pomóc sobie sama. Należy szukać fachowej pomocy w instytucjach powołanych do udzielania pomocy rodzinom.
4. Dlaczego ofiary przemocy nie szukają pomocy, nie zgłaszają faktu przemocy w rodzinie
/ - bo odczuwają lęk przed zemstą ze strony partnera - bo odczuwają wstyd i upokorzenie - ofiara może być przekonana, że przemoc dotyczy tylko jej osoby, inni zaś nie mają takich kłopotów - ofiara przemocy czuje się winna, może myśleć, że gdyby była lepsza, ataki agresji nie występowałyby - ofiara przemocy może myśleć, że nie zasługuje na żadną pomoc, że zasłużyła na swój los - ofiary są zależne finansowo do partnera, uzależnione od partnera, który jest jedynym żywicielem rodziny, są przekonane, że nie będą w stanie same utrzymywać dzieci - bo posiadają błędne przekonania, wierzą, że w każdym małżeństwie istnieje przemoc, że skutki przemocy są zbyt małe, by komukolwiek o tym mówić - bo mają nadzieję, że przemoc była incydentalna, a sam partner zmieni się na lepsze - uważają, że przemoc jest sprawą rodzinną i nie można liczyć na pomoc z zewnątrz - bo nie chcą złamać tradycji kulturowo-religijnych, chcą utrzymać małżeństwo nawet za cenę cierpienia, ze względu na wartości religijne lub tradycje kulturowe W wielu rodzinach dochodzi do tragedii i dramatów rozgrywających się za zamkniętymi drzwiami. Szczególnie narażone na niebezpieczeństwo są dzieci, osoby starsze, nieporadne, kobiety-one nie potrafią obronić się przed sprawcami przemocy. Według statystyk policji najwięcej zabójstw i innych ciężkich przestępstw dokonywanych jest właśnie w rodzinach w związku z przemocą domową. Pamiętajmy!  Nikt nie ma prawa nas źle traktować, poniżać, ani odbierać tego, co jest dla nas cenne. Warto zawalczyć o siebie. Złemu traktowaniu trzeba się sprzeciwiać!. W przypadku doznawania przemocy należy zgłosić ten fakt do odpowiednich instytucji - np. (Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej). Także świadkowie przemocy nie powinni milczeć, to nie jet sprawa tylko i wyłącznie rodzinna, w wielu wypadkach interwencja instytucji do tego powołanych może zapobiec dramatom i uratować komuś zdrowie, a nawet życie.
INSTYTUCJE POMOCOWE NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO I GMINY SUŁKOWICE
- pomoc w trudnych sytuacjach i kryzysach życiowych, pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, przemoc w rodzinie, uzależnienia i współuzależnienia, zaburzenia i problemy psychiczne, trudności wychowawcze itp.
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach Ul. Pardyaka 2, tel.12 272 05 89
2. Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Myślenicacach Sułkowice ul. Sportowa 51 tel.12 2733220
3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Progres, Sułkowice Ul. 1 Maja 66, tel. 667691202
4. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Myślenice ul. Słowackiego 20, tel. 503 029 093
5.Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach Sułkowice ul. Sportowa 45, tel. 12 2725020
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach Sułkowice ul. Sportowa 45, tel. 12 2725020 Zespół interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ul. Sportowa 45, tel. 726510520 Punkt Konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy, tel. 726510520
7. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Sułkowice ul. Szkolna 9 , ( Ośrodek Zdrowia ) tel. 122732121
8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, tel. 12 2732075
9. SPZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia Myślenice ul. Szpitalna 2, tel.: 012 273 02 13
10. NZOZ Centrum Psychoterapii Myślenice, ul. Pardyaka 5/4. Telefony: 697 78 40 33, 12 272 06 13
11. Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel. 12 271 04 29; 510 132 396
12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Myślenice ul. Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5, tel. 12 2749810
13. Poradnia Zdrowia Psychicznego Myślenice, ul. Szpitalna 2, tel. 12 2730221
14. Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach ul. Jagiellońska 1, tel. 12 372-92-00 Lokal Przyjęć Obywateli w Sułkowicach , ul.11 Listopada 9, tel. 12 273 20 07
15. Prokuratura Rejonowa w Myślenicach Myślenice, ul. Solskiego 2, tel. 12 3734500
 

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Joomla templates by Lonex.