Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

plakat

Wszystkich kandydatów zachęcamy
do obejrzenia folderu,w którym znajduje się
aktualna oferta
na rok szkolny 2018/2019.


Zobacz, jak jest u nas - spacer filmowy po szkole:

PRACOWNIE MECHANICZNE
I MECHATRONICZNE

PRACOWNIE HOTELARSKIE
I GASTRONOMICZNE

 

 

 


REGULAMIN REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W SUŁKOWICACH

na rok szkolny 2018/2019

ROZDZIAŁ I
§ 1 PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę-Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum( Dz.U. z 2017 r. poz. 586).
4. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

§ 2 PLANOWANE TYPY SZKÓŁ:

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach organizuje przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 w następujących typach szkół i zawodach:
I. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY:
1. TECHNIKUM IM. KAROLA WOJTYŁY w zawodach:
• TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Kwalifikacje:
BD.17.- Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18. - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
• TECHNIK MECHATRONIK
Kwalifikacje:
EE.02.- Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21.- Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
• TECHNIK MECHANIK - obrabiarki CNC
Kwalifikacje:
MG.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
• TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Kwalifikacje:
TG.07.- Sporządzanie potraw i napojów
TG16.- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia
JĘZYKI OBCE NAUCZANE W TECHNIKUM: JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI
2. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA kształci w trybie młodocianego pracownika w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja:
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających
Kwalifikacja:
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
ślusarz
Kwalifikacja:
MG. 20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Dla wyżej wymienionych zawodów szkoła zapewnia zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych.
W pozostałych zawodach w branżowej szkole I stopnia nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy z pracodawcami prywatnymi. Dotyczy to zawodów: stolarz, piekarz, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, kucharz, kowal, murarz–tynkarz i inne. Dla tych zawodów szkoła zapewnia realizację przedmiotów ogólnokształcących, natomiast przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w formie turnusów w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (cztery tygodnie w każdym roku nauki).
JĘZYK OBCY NAUCZANY W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA: J. ANGIELSKI
II. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH :
1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - SYSTEM ZAOCZNY
2. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH

ROZDZIAŁ II

§ 3 WARUNKI PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Podstawą przyjęcia do szkoły jest lista rankingowa. Kryteria przyjęć uwzględniają łącznie: wyniki egzaminu gimnazjalnego, punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz punkty uzyskane za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są na punkty w następujący sposób: - za ocenę celującą - 18 pkt.; - za ocenę bardzo dobrą - 17 pkt.; - za ocenę dobrą - 14 pkt.; - za ocenę dostateczną - 8 pkt.; - za ocenę dopuszczającą - 2 pkt.,
TYP SZKOŁY ZAWÓD PRZEDMIOTY PRZELICZANE NA PUNKTY
Technikum - technik urządzeń i systemów energii odnawialnej - technik mechanik - technik mechatronik j. polski, matematyka, j. obcy informatyka - technik żywienia i usług gastronomicznych j. polski, matematyka, j. obcy, biologia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - wszystkie zawody j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka 4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
5. Dodatkowe punkty możliwe do uzyskania za udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych określone są w Zarządzeniu nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej uwzględnione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się 3 punkty.
7. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia, j. obcy.
Szczegółowy sposób przeliczania ocen na punkty zawiera Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018- 2019/20120.
8. Kandydaci do danej klasy przyjmowani będą według najwyższej punktacji aż do wyczerpania miejsc.
9. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w pierwszeństwie przyjmowani będą kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią Publicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.
10.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie rekrutacji, brane będą pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11. Kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół, we wniosku określa się kolejność wybranych szkół od najbardziej do najmniej preferowanych.

§ 4 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Pisemny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej złożony do Dyrektora szkoły (wydrukowany z systemu elektronicznego)
2. Dwie fotografie.
3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych (obowiązuje kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia).
4. Potwierdzone kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów z gimnazjów nie objętych rekrutacją elektroniczną).
5. Oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym).
6. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów wymienionych w decyzji Kuratora.
7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym Publiczną Poradnię Specjalistyczną (dotyczy kandydatów z niepełnosprawnością).
8.W celu udokumentowania dodatkowych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji ( § 3, pkt 10) rodzic ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

§ 5 TERMINY REKRUTACJI:

1. Od 23 kwietnia do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Od 23 kwietnia do 27 czerwca 2018 r.– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły
3. Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz.15 - dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( kopie)
4. 29 czerwca 2018r. godz. 12– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. Do 3 lipca 2018, do godz.15.00 – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie /medycyna pracy / kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe / szkoła pierwszego wyboru/
6. Do 9 lipca 2018 r.- potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały wcześniej złożone  zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
7. 10 lipca 2018 r. godz.12 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
8. Od 11 lipca 2018r. do 23 sierpnia 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca.

ROZDZIAŁ III

§ 6 WARUNKI PRZYJĘĆ DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH:

1. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych odbywa się w systemie zaocznym.
2. Do szkoły może być przyjęty kandydat, który ukończył zasadniczą szkołę zawodową.
3. Kandydat, który ukończył zasadniczą szkołę zawodową jest przyjęty do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych- w tym przypadku kształcenie trwa dwa lata.
4. Terminy rekrutacji:
a) od 5 do 25 czerwca 2018 r. - składanie dokumentów do szkoły,
b) od 5 do 29 czerwca 2018 r. - weryfikacja złożonych dokumentów,
c) 3 lipca 2018 r. godz.12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
d) do 6 lipca 2018 r. - potwierdzanie woli podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
e) 9 lipca 2018r . godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły,
f) od 10 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. - rekrutacja uzupełniająca.
5. Dokumenty przyjmowane będą w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00-15.00. Wymagane dokumenty:
 podanie
 dwie fotografie
 świadectwo ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę programową - tj. zasadniczej szkoły zawodowej

§ 7 WARUNKI PRZYJĘĆ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
3. W kolejnych etapach rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
4. W ostatnim etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów wg kolejności zgłoszeń.

ROZDZIAŁ IV

§ 8 PROCEDURA ODWOŁAWCZA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku. 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Od rozstrzygnięcia dyrektora można się odwołać do sądu administracyjnego. 5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w dokumentach stanowiących podstawę prawną opracowania regulaminu. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:

 


Rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W SUŁKOWICACH na rok szkolny 2017/2018

ROZDZIAŁ I
§ 1 PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DZ. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. Poz. 60) - art.2014 ust.1 pkt 2.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum( Dz.U. z 2017 r. poz. 586).
4. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

§ 2 PLANOWANE TYPY SZKÓŁ

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach organizuje przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w następujących typach szkół i zawodach:
I. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY:
1) TECHNIKUM IM. KAROLA WOJTYŁY w zawodach:
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Kwalifikacje:
BD.17.- Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18. - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
TECHNIK MECHATRONIK
Kwalifikacje:
EE.02.- Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21.- Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
TECHNIK MECHANIK - obrabiarki CNC
Kwalifikacje:
MG.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
TECHNIK HOTELARSTWA
Kwalifikacje:
TG.12.- Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13.- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Kwalifikacje:
TG.07.- Sporządzanie potraw i napojów
TG16.- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
przedmioty rozszerzone:matematyka, biologia
Języki obce nauczane w technikum: język angielski, język niemiecki
2) BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w trybie młodocianego pracownika w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja:
MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających
Kwalifikacja:
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
ślusarz
Kwalifikacja:
MG. 20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Dla wyżej wymienionych zawodów szkoła zapewnia zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych. W pozostałych zawodach w branżowej szkole I stopnia nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy z pracodawcami prywatnymi. Dotyczy to zawodów: stolarz, piekarz, cukiernik, fryzjer,sprzedawca, kucharz, ślusarz, kowal, murarz–tynkarz i inne.
Dla tych zawodów szkoła zapewnia realizację przedmiotów ogólnokształcących, natomiast przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w formie turnusów w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (cztery tygodnie w każdym roku nauki).
Język obcy nauczany w branżowej szkole I stopnia: język niemiecki
II. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:
1) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - SYSTEM ZAOCZNY
2) KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH

ROZDZIAŁ 2
§ 3 WARUNKI PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Podstawą przyjęcia do szkoły jest lista rankingowa. Kryteria przyjęć uwzględniają łącznie: wyniki egzaminu gimnazjalnego, punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz punkty uzyskane za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są na punkty w następujący sposób:
- za ocenę celującą - 18 pkt.;
- za ocenę bardzo dobrą - 17 pkt.;
- za ocenę dobrą - 14 pkt.;
- za ocenę dostateczną - 8 pkt.;
- za ocenę dopuszczającą - 2 pkt.,
PRZEDMIOTY PRZELICZANE NA PUNKTY:
Technikum
- technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik mechanik, technik mechatronik: j. polski,matematyka, j. obcy, informatyka
- technik hotelarstwa: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
- technik żywienia i usług gastronomicznych: j. polski, matematyka, j. obcy, biologia

Branżowa Szkoła I Stopnia - wszystkie zawody: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka.
4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
5. Dodatkowe punkty możliwe do uzyskania za udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych określone są w Zarządzeniu nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej uwzględnione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się 3 punkty.
7. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia, j. obcy. Szczegółowy sposób przeliczania ocen na punkty zawiera Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na lata 2017/2018- 2019/20120.
8. Kandydaci do danej klasy przyjmowani będą według najwyższej punktacji aż do wyczerpania miejsc.
9. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w pierwszeństwie przyjmowani będą kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią Publicznej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.
10.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie rekrutacji, brane będą pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
11. Kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół, we wniosku określa się kolejność wybranych szkół od najbardziej do najmniej preferowanych.

§ 4 WYMAGANE DOKUMENTY

1. Pisemny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej złożony do Dyrektora szkoły (wydrukowany z systemu elektronicznego)
2. Dwie fotografie.
3. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawionego do badań profilaktycznych.
4. Potwierdzone kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów z gimnazjów nie objętych rekrutacją elektroniczną).
5. Oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym).
6. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów wymienionych w decyzji Kuratora.
7. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym Publiczną Poradnię Specjalistyczną (dotyczy kandydatów z niepełnosprawnością).
8.W celu udokumentowania dodatkowych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji ( § 3, pkt. 10) rodzic ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

§ 5 TERMINY REKRUTACJI

1. Od 24 kwietnia do 12 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – składanie pisemnego wniosku o przyjęcie do szkoły.
2. Od 24 kwietnia do 27 czerwca 2017 r.– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły.
3. Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 - dostarczanie do szkoły świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( kopie).
4. 30 czerwca 2017 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
5. Od 30 czerwca godz.12.00 do 3 lipca 2017 r. godz. 15.00 – wydawanie skierowań na badanie lekarskie do lekarza medycyny pracy
6. Do 5 lipca 2017 r.- potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców kandydatów poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dostarczanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
7. 7 lipca 2017 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
8. Od 10 lipca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. – rekrutacja uzupełniająca.

ROZDZIAŁ III
§ 6 WARUNKI PRZYJĘĆ DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

1. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych odbywa się w systemie zaocznym.
2. Do szkoły może być przyjęty kandydat, który ukończył zasadniczą szkołę zawodową.
3. Kandydat, który ukończył zasadniczą szkołę zawodową, po pozytywnym przejściu rekrutacji zostaje przyjęty do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych - w tym przypadku kształcenie trwa dwa lata.
4. Terminy rekrutacji:
a) składanie dokumentów do szkoły - od 2 do 26 czerwca 2017 r.
b) weryfikacja złożonych dokumentów - od 2 do 30 czerwca 2017 r.
c) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 4 lipca 2017 r.
d) potwierdzanie woli podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej - do 7 lipca 2017 r.
e) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły -11 lipca 2017r .
f) rekrutacja uzupełniająca - od 12 lipca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.
5. Dokumenty przyjmowane będą w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8.00-15.00. Wymagane dokumenty:
- podanie
- dwie fotografie
- świadectwo ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę programową - tj. zasadniczej szkoły zawodowej

§ 7 WARUNKI PRZYJĘĆ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.
2. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
3. W kolejnych etapach rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
4. W ostatnim etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów wg kolejności zgłoszeń.

ROZDZIAŁ IV
§ 8 PROCEDURA ODWOŁAWCZA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Od rozstrzygnięcia dyrektora można się odwołać do sądu administracyjnego.
5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w dokumentach stanowiących podstawę prawną opracowania regulaminu.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:
mgr inż. Tadeusz Pelc


plakat

Wszystkich kandydatów zachęcamy
do obejrzenia folderu,w którym znajduje się
aktualna oferta
na rok szkolny 2017/2018.


Zobacz, jak jest u nas - spacer filmowy po szkole:

PRACOWNIE MECHANICZNE
I MECHATRONICZNE

PRACOWNIE HOTELARSKIE
I GASTRONOMICZNE

 

 


Rok szkolny 2015/2016


REGULAMIN REKRUTACJI

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W SUŁKOWICACH na rok szkolny 2016/2017

ROZDZIAŁ I

§ 1 PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. z późniejszymi zmianami),

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z dnia 24 listopada 2015r),

3. Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.

4. Zarządzenie nr 4/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.

§ 2 PLANOWANE TYPY SZKÓŁ:

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach organizuje przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w następujących typach szkół i zawodach:

I. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY:

1. TECHNIKUM IM. KAROLA WOJTYŁY w zawodach:

A. TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Kwalifikacje:

B.21 - Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22 - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B. TECHNIK MECHATRONIK

Kwalifikacje:

E.3.- Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18.- Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19.- Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

C. TECHNIK MECHANIK - obrabiarki CNC

Kwalifikacje:

M.19. - Użytkowanie obrabiarek skrawających

M.44. - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

D. TECHNIK HOTELARSTWA

Kwalifikacje:

T.11.- Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12.- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

E. TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kwalifikacje:

T.6. - Sporządzanie potraw i napojów

T.15.- Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Języki obce nauczane w technikum: język angielski, język niemiecki.

2. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO kształcąca w trybie młodocianego pracownika w zawodach:

A. Monter mechatronik

Kwalifikacje:

E.03. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.04. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

B. Mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja:

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

C. Operator obrabiarek skrawających

Kwalifikacja:

M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Dla wyżej wymienionych zawodów szkoła zapewnia zajęcia praktyczne na warsztatach szkolnych.

D. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w trybie młodocianego pracownika na podstawie umowy z pracodawcami prywatnymi, w zawodach:

- Stolarz

- Piekarz

- Cukiernik

- Fryzjer

- Sprzedawca

- Kucharz

- Ślusarz

- Kowal

- Murarz–tynkarz

- inne

Dla wszystkich zawodów w zasadniczej szkole zawodowej zapewniamy realizację przedmiotów ogólnokształcących, natomiast przedmioty zawodowe teoretyczne realizowane są w formie turnusów w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (cztery tygodnie w każdym roku nauki).

- Język obcy nauczany w zasadniczej szkole zawodowej: język niemiecki.

II. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH :

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH - SYSTEM ZAOCZNY

2. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH

ROZDZIAŁ 2

§3 WARUNKI PRZYJĘĆ DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Podstawą przyjęcia do szkoły jest lista rankingowa. Kryteria przyjęć uwzględniają punktowy wynik egzaminu gimnazjalnego, punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych oraz punkty uzyskane za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.

4. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane są na punkty w następujący sposób:

- za ocenę celującą - 20 pkt.;

- za ocenę bardzo dobrą - 16 pkt.;

- za ocenę dobrą - 12 pkt.;

- za ocenę dostateczną - 8 pkt.;

- za ocenę dopuszczającą - 2 pkt.,

TYP SZKOŁY - ZAWÓD - PRZEDMIOTY

Technikum

- technik urządzeń i systemów energii odnawialnej

- technik mechanik

- technik mechatronik j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka

- technik hotelarz j. polski, j. obcy, informatyka, geografia

- technik żywienia i usług gastronomicznych j. polski, j. obcy, informatyka, biologia

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- wszystkie zawody j. polski, j. obcy, informatyka, zajęcia techniczne

5. Dodatkowe punkty możliwe do uzyskania za udział w konkursach i zawodach przedmiotowych określone są w załączniku nr 1.

6. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych przelicza się na podstawie ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, fizyka, geografia, j. obcy. Szczegółowy sposób przeliczania ocen na punkty zawiera Rozporządzenie MEN z dnia 2.11.2015r. (§ 10).

7. Kandydat do technikum powinien uzyskać co najmniej 50 z 200 punktów, o których mowa powyżej, by ubiegać się do o przyjęcie do wybranej klasy.

8. Dla ubiegających się do zasadniczej szkoły zawodowej limitu punktów nie ustala się.

9. Kandydaci do danej klasy przyjmowani będą wg najwyższej punktacji aż do wyczerpania miejsc (z zastrzeżeniem punktu 6).

10. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w pierwszeństwie przyjmowani będą kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (pod warunkiem posiadania stosownego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy).

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie rekrutacji, brane będą pod uwagę następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

12.Kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół, we wniosku określa się kolejność od najbardziej do najmniej preferowanych szkół.

§ 4 WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Pisemny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej złożony do dyrektora szkoły.(wniosek drukowany jest z elektronicznego systemu rekrutacji)

2. Dwie fotografie.

3. Kwestionariusz z danymi osobowymi kandydata (dostępny w ZSZiO w Sułkowicach).

4. Zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu.

5. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (obowiązuje kandydatów do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej ).

6. Potwierdzone kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów z gimnazjów nie objętych rekrutacją elektroniczną).

7. Oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, (w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym).

8. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów wymienionych w decyzji Kuratora.

9. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym Publiczną Poradnię Specjalistyczną (dotyczy kandydatów z niepełnosprawnością).

10.W celu udokumentowania dodatkowych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji (§ 3,pkt 8) rodzic ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

§ 5 TERMINY REKRUTACJI:

1. Od 11 kwietnia od godz.9.00 do 10 czerwca 2016 r. do godz.15.00 – złożenie pisemnego wniosku o przyjęcie do szkoły (wniosek drukowany jest z elektronicznego systemu rekrutacji)
2. Od 24 czerwca od godz.9.00 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do wybranych szkół świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
3. Do 30 czerwca 2016r. godz. 11.00 - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły przez komisję rekrutacyjną
4. 1 lipca 2016r. godz.15 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
5. Od 1 lipca od godz.15.00 do 5 lipca lipca 2016r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie
6. Od 1 lipca od godz. 15.00 do 12 lipca 2016r. do godz.15.00 - potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
7. 13 lipca 2016 r., godz.12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
8. Od 14 lipca 2016r. do 31 sierpnia 2016 r. – rekrutacja uzupełniająca.

ROZDZIAŁ III

§ 6 WARUNKI PRZYJĘĆ DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH:

1. Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych odbywa się w systemie zaocznym.

2. Do szkoły może być przyjęty kandydat, który ukończył gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową.

3. Kandydaci, którzy ukończyli zasadniczą szkołę zawodową mogą być przyjęci do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

4. Terminy rekrutacji:

a) Składanie dokumentów do szkoły - od 1 do 28 czerwca 2016r.

b) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – do 15 lipca 2016r.

c) Potwierdzanie woli podjęcia nauki w wybranej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa - do 26 lipca 2016r.

d) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły-do 27 lipca 2016r.

e) Rekrutacja uzupełniająca - od 1 sierpnia 2016r. do 29 sierpnia 2016r.

5. Dokumenty przyjmowane będą w sekretariacie szkoły codziennie w godz. 8:00-15:00. Wymagane dokumenty:

 podanie

 dwie fotografie

 świadectwo ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę programową- ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej

§ 7 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. W procesie rekrutacji do Uzupełniającego LO dla dorosłych brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

2. W kolejnym etapie rekrutacji brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 8 WARUNKI PRZYJĘĆ NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu.

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.

3. W kolejnych etapach rekrutacji brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

4. W ostatnim etapie rekrutacji przyjmuje się kandydatów wg kolejności zgłoszeń.

ROZDZIAŁ IV

§ 9 PROCEDURA ODWOŁAWCZA, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Od rozstrzygnięcia dyrektora można się odwołać do sądu administracyjnego.

5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w dokumentach stanowiących podstawę prawną opracowania regulaminu.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej: mgr Tadeusz Pelc

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w ZSZiO w Sułkowicach.

Sposób przeliczania na punkty kryterium związanego z udziałem gimnazjalistów w konkursach, olimpiadach, zawodach.

1) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5) Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu- przyznaje się 2 punkty.

 

 

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Joomla templates by Lonex.