Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Ogłoszenie wyniku przetargu 5/2016

Informujemy na podstawie art. 92 obowiązującej ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie pokrycia dachowego w technologii membrany PVC gr. 1,5 mm w budynku ZSZiO w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66” 16 września 2016r. wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo „ERGAL-S” ul. Wiśniowieckiego 11, 31-978 Kraków.
Wykonawca przedstawił ofertę zawierającą cenę, która wynosi: 106 149,00 zł brutto oraz termin rękojmi i gwarancji 60 miesięcy. Jest to najkorzystniejsza złożona oferta nie podlegająca odrzuceniu. Oferta otrzymała ocenę 90,00 pkt w kryterium cena i 10,00 pkt w kryterium terminu rękojmi i gwarancji, łączną ocenę 100,00 pkt.
Szczegóły w załączniku.


Otwarcie ofert dotyczących przetargu 5/2016

W dniu 7 września 2016 r. o godzinie 10.30 nastąpiło otwarcie ofert w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach dot. przetargu na: „Wykonanie pokrycia dachowego w technologii membrany PVC gr. 1,5 mm w budynku ZSZiO w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66”.
W planie finansowym szkoły na ww. zadanie przeznaczono kwotę brutto: 120 000,00 złotych.
Wpłynęły 4 oferty
1. SPEC GRUPA Leszek Łaczmański ul. Bukowa 13, Hipolitów, 05-074 Halinów
2. P.U.P. East West ul. K.Kaznowskiego 5/U9 25-636 Kielce
3. Przedsiębiorstwo „ERGAL-S” ul. Wiśniowieckiego 11 31-978 Kraków
4. Przeds.Usług Technicznych „OMEGA” ul. Dukatów 29 31-431 Kraków. 
Szczegóły w załączniku.


Zadane pytania i odpowiedzi (przetarg 5/2016)

Pytanie 1. Proszę o informację w związku z przetargiem na remont dachu internatu ZSZiLO w Sułkowicach, czy konieczny jest kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty przetargowej? Z SIWZ wynika, że cena jest ryczałtowa za zakres opisany w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie właściwego odczytania SIWZ?
Odpowiedź: Nie ma informacji w SIWZ na temat konieczności składania kosztorysu ofertowego. Podana cena to cena ryczałtowa.


Ogłoszenie o przetargu (5/2016)

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach zaprasza do składania ofert cenowych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pokrycia dachowego w technologii membrany PVC gr. 1,5 mm w budynku ZSZiO w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat szkoły), nie później niż do dnia 07.09.2016r. do godz. 10.00.

SIWZ
Przedmiar robót


Unieważnienie przetargu (4/2016)

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach unieważnia przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń łaźni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66 z powodu braku ofert.


Ogłoszenie o przetargu (4/2016)

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach zaprasza do składania ofert cenowych w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pomieszczeń łaźni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat szkoły), nie później niż do dnia 9.08.2016 r. do godz. 10.00.

SIWZ
Przedmiar robót
Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3, Projekt 4, Projekt 5, Projekt 6, Projekt 7, Projekt 8
Projekt BIOZ
Projekt - opis remontu


Unieważnienie wyniku przetargu (3/2016)

Informujemy, iż na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 w związku z art. 94 ust. 3 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami) unieważniono postępowanie o zamówienie publiczne nt.: „Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń łaźni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66, z powodu odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę.


Ogłoszenie wyniku przetargu (3/2016)

Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "„Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń łaźni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66" wybrano następującą ofertę:
F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk 33-180 Gromnik, Chojnik 130.

Szczegóły rozstrzygnięcia - TUTAJ.


Ogłoszenie wyniku przetargu (2/2016)

Informujemy, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSZiO w Sułkowicach - obieg III" wybrano następującą ofertę:
Zakład Instalacyjny Wod-Kan-Gaz, CO, Antoni Kęsek 32-432 Pcim 558.

Szczegóły rozstrzygnięcia - TUTAJ.


Ogłoszenie o przetargu (3/2016)

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach zaprasza do składania ofert cenowych w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pomieszczeń łaźni uczniowskich na sanitariaty w budynku byłych warsztatów szkolnych w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (sekretariat szkoły), nie później niż do dnia 30.06.2016 r. do godz. 10.00.

SIWZ
Przedmiar robót
Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3, Projekt 4, Projekt 5, Projekt 6, Projekt 7, Projekt 8
Projekt BIOZ
Projekt - opis remontu


Zadane pytania i odpowiedzi (przetarg 2/2016)

Pytanie 3: Zwracam się zgodnie z rozdziałem 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zadania "Wymiana c.o. - obieg III" o wyjaśnienie zapisów SIWZ, które uregulowałyby następujące kwestie: Proszę o wskazanie w jakich pomieszczeniach (tj. nazwa pomieszczenia) maja być zamontowane nowe osłony na grzejnikach?

Odpowiedź: Osłony grzejnikowe mają być zamontowane zgodnie z punktem 1.7.6 "Projektu instalacji CO". Ilość i wymiary osłon grzejnikowych zgodnie z "Przedmiarem robót" pozycja 99.

Pytanie 2.: Czy osłony montowane na grzejnikach mają być montowane do podłogi? oraz czy mają składać się z frontu, boków oraz góry?

Odpowiedź: Załączamy fotografię osłon, jakie mamy zamontowane na grzejnikach na I i II obiegu c.o. Najlepiej jakby były takie same lub bardzo podobne.

P6090001 P6090002

Pytanie 1.: Proszę o podanie linka lub też zamieszczenia na stronie dokumentacji technicznej (części rysunkowej) dla zadania Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34 – obieg III..

Odpowiedź: Część rysunkowa znajduje się w projekcie instalacji centralnego ogrzewania, który zamieszczony jest na naszej stronie – www.zszio-sulkowice.pl (zakładka - przetargi) [link w informacji poniżej - "Projekt instalacji co"]


Ogłoszenie o przetargu (2/2016)

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach zaprasza do składania ofert cenowych w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSZiO w Sułkowicach - obieg III.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie ZSZiO w Sułkowicach, ul, Szkolna 34 do dnia 20 czerwca 2016r. do godz. 11.00.
SIWZ
Przedmiar robót
Specyfikacja techniczna
Projekt instalacji co


Rozstrzygnięcie przetargu (przetarg 1/2016)

Dnia 7 marca 2016r. Komisja Przetargowa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne sportowe o wymiarach 24x45 m (wraz ze strefą wybiegu), i nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem zewnętrznym boiska i drenażem, zlokalizowane na działce nr 96 w miejscowości Sułkowice przy istniejącym budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach" wybrała następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET - Marian Andrzejewski

ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy;

Cena oferty: 429 270,-

Rękojmia i gwarancja: 60 miesięcy.

Protokół rozstrzygnięcia przetargu.


Zasady punktowania ofert (przetarg 1/2016)

Otwarcie ofert w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach dot. przetargu na: „Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne sportowe o wymiarach 24x45 m (wraz ze strefą wybiegu), i nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem zewnętrznym boiska i drenażem, zlokalizowane na działce nr 96 w miejscowości Sułkowice przy istniejącym budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

W planie finansowym szkoły na ww. zadanie przeznaczono kwotę brutto: 505 000,00 złotych.

Zobacz więcej.


Zadane pytania i odpowiedzi 6 i 7, modyfikacje s.i.w.z (przetarg 1/2016)

Pytanie 6. Pozycja przedmiarowa nr 40 dotyczy materiałów na ogrodzenie. Proszę wiec o informację, czego dotyczą pozycje nr 38 i 39, gdyż ich częściami składowymi również jest materiał.
Odpowiedź:
Poz.38 i 39 kosztorysu ofertowego zawiera tylko robociznę budowy ogrodzenia – poz.38: robocizna za ogrodzenie 3m + poz.39: robocizna za kolejne 2m. Zgodnie z zapisem w poz.38 robociznę należy pomniejszyć o wykonanie fundamentów ogrodzenia, które są rozliczone w poz.35-37. Materiał wymieniony w pozycjach katalogowych 38 i 39 nie jest brany pod uwagę, gdyż odbiega od projektowanego. Poz.40 zawiera dostawę materiału do budowy ogrodzenia zgodnie z projektem.
Pytanie 7.
Czy do oferty ma być dołączony kosztorys ofertowy? SIWZ nie daje jasnej informacji na ten temat.
Odpowiedź:
Inwestor może uznać tylko podanie ceny, która będzie ceną ryczałtową i zawiera wszystkie roboty określone w projekcie (tutaj przedmiar robót był tylko elementem pomocniczym dla określenia ceny). Inwestor może zobowiązać oferenta do załączenia kosztorysu ofertowego, który będzie uwiarygodniał podaną cenę, ale i tak z warunkiem, że gdyby kosztorys ofertowy nie uwzględniał jakiegoś elementu objętego projektem, to domniema się, że ten element jest rozliczony w jakiejś pozycji kosztorysu i jest zawarty w podanej cenie ofertowej.


Zadane pytanie 5 i odpowiedź (przetarg 1/2016)

Pytanie 5. W siwz jest zapis : Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej i zgłosić przed złożeniem oferty ewentualne W projekcie jest wykonanie monitoringu CCTV. W zakresie i przedmiarze brak takich prac.
Odpowiedź:
Inwestycja nie obejmuje wykonania monitoringu CCTV.


Zadane pytania i odpowiedzi 3 i 4 (przetarg 1/2016)

Pytanie 3. Proszę o potwierdzenie, czy na etapie oferty konieczne jest dostarczenie próbki oferowanej nawierzchni?

Odpowiedź: Próbki należy dostarczyć po rozstrzygnięciu przetargu.

Pytanie 4. Korytko liniowe klasy A15 jest to korytko wykonane z polimerobetonu (lekkie) -proszę o potwierdzenie, że takie korytka należy zastosować (w przedmiarze jest informacja, że mają to być koryta betonowe).

Odpowiedź: Można zastosować korytka betonowe.


Zadane pytania i odpowiedzi, modyfikacje s.i.w.z. (przetarg 1/2016)

Pytanie 1. Zamawiający w specyfikacji podaje minimalne parametry techniczne jakie mają posiadać oferowane nawierzchnie PU. Stwierdzamy, że wymagane minimalne wartości parametrów zostały przepisane z wyników badań konkretnej nawierzchni firmy – producenta nawierzchni poliuretanowych Conica. Informuję, że wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry są niezgodne z obowiązująca normą PN-EN 14877 /norma dot. nawierzchni PU/. Wymagane parametry są też wyższe niż stanowi norma PN-EN 14877. Zamawiający wprowadza własne niezrozumiałe i niezgodne z obowiązująca normą wymagania dotyczące nawierzchni PU. Zamawiający stanowi swoje własne normy wyższe i niezgodne z już obowiązującymi na nawierzchnie PU. Zamawiający stawia się w roli instytutu specjalizującego się w badaniu nawierzchni PU i ich normalizacji. Argumentacja Zamawiającego dotycząca zasadności wprowadzenia takich parametrów technicznych jest dowodem braku znajomości branży nawierzchni PU i obowiązujących w niej norm. Wymaganie przez Zamawiającego podanych minimalnych wartości parametrów powoduje, że nie można zaoferować nawierzchni PU światowych producentów, które są powszechnie stosowane na całym świecie. Zwracam uwagę, że przy realizacji programu Moje Boisko Orlik 2012 Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wymagało na nawierzchnie PU żadnych minimalnych parametrów jakie podaje Zamawiający. Wymaganie ich uniemożliwiłoby realizację największego w kraju programu budowy boisk. Wymaganie przedmiotowych minimalnych parametrów technicznych uniemożliwiłoby również realizację zamówień publicznych w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Wnoszę zatem o dopuszczenie wszystkich nawierzchni PU typu zamawianego posiadających poniższe dokumenty: - deklaracja zgodności z PN-EN 14877 - aprobata lub rekomendacja techniczną ITB - atest higieniczny PZH - karta techniczna.
Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie wszystkich materiałów, pod warunkiem, że spełniają poniższe normy i przepisy: - deklaracja zgodności z PN-EN 14877 - aprobata lub rekomendacja techniczną ITB - atest higieniczny PZH - karta techniczna.
Pytanie 2. Zamawiający wymaga załączenia do oferty certyfikatu IAAF. Informuję, że certyfikat IAAF wykonuje się tylko nawierzchniom sportowym PU, które są przeznaczone na bieżnie lekkoatletyczne, stadiony LA. Zamawiający zaprojektował nawierzchnię typu 8+8 typową na boiska wielofunkcyjne a nie na bieżnie, stadiony LA. Warunek jest niemożliwy do spełnienia. W związku z powyższym proszę o anulowanie wymogu dołączenia do oferty certyfikatu IAAF lub zmianę nawierzchni sportowej na typową lekkoatletyczną czyli w tym wypadku typu natrysk.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dołączenia certyfikatu IAAF.


Ogłoszenie o przetargu (1/2016)

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach zaprasza do składania ofert cenowych w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne sportowe o nawierzchni poliuretanowej wraz z oświetleniem zewnetrznym boiska i drenażem
Ofertę należy złożyć w sekretariacie ZSZiO w Sułkowicach, ul, Szkolna 34 do dnia 23 lutego 2016r. godz. 11.00.
Dokumenty do pobrania:
SIWZ
Przedmiar robót
Architektura
Drenaż
Elektryka


Rozstrzygnięcie przetargu

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach informuje o zakończeniu i wyniku przeprowadzonego drugiego przetargu publicznego (aukcji) NA SPRZEDAŻ MASZYN PRODUKCYJNO-PRZEMYSŁOWYCH.
Drugi przetarg publiczny (aukcja) odbył się w dniu 9 kwietnia 2015 r. w godzinach od 10.00 do 10.30 w siedzibie Warsztatów Szkolnych – Stacji Kontroli Pojazdów w Rudniku przy ul. Dolnej 1. Zostały sprzedane wszystkie maszyny .


Ogłoszenie o przetargu 

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach OGŁASZA DRUGI PRZETARG PUBLICZNY (AUKCJA) NA SPRZEDAŻ MASZYN PRODUKCYJNO-PRZEMYSŁOWYCH. Przetarg publiczny (aukcja) odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w siedzibie Warsztatów szkolnych - Stacji Kontroli Pojazdów ZSZiO w Rudniku przy ul. Dolnej 1. Maszyny produkcyjno-przemysłowe można oglądać na terenie Warsztatów szkolnych w Rudniku przy ul. Dolnej 1 i w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34 w dniach:
• od 30.03.2015 r. – 08.04.2015 r. w godzinach od 8.00 – 14.00
• w dniu przetargu tj. 9.04.2015 r. do godziny 9.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34, tel. (12) 273-20-08 w godzinach 8.00 – 15.00.
Ogłoszenie o przetargu.
Regulamin przetargu.
Wykaz maszyn do sprzedaży.


Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż maszyn produkcyjno-przemysłowych.
Przetarg publiczny (aukcja) odbył się w dniu 10 czerwca 2014 r. w godzinach od 10.00 do 11.00 w siedzibie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66. Zostały sprzedane wszystkie maszyny z wyjątkiem:
1. Frezarka uniwersalna FWA-32M – szt. 1 - cena wywoławcza - 7000,- zł.
2. Piec hartowniczy silitowy KS 520/14 szt. 1 - cena wywoławcza – 3000,- zł.
3. Głowica frezarka 200; 160 – szt. 2 - cena wywoławcza – 150,- zł/szt., 300 zł/kpl.


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż maszyn

Dyektor ZSZiO w Sułkowicach ogłasza przetarg na sprzedaż maszyn produkcyjno-przemysłowych. Przetarg publiczny (aukcja) odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66. Maszyny produkcyjno-przemysłowe można oglądać na terenie Warsztatów szkolnych w Rudniku przy ul. Dolnej 1 i w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66 w dniach:
• od 05.06.2014 r. – 09.06.2014 r. w godzinach od 8.00 – 14.00
• w dniu przetargu tj. 10.06.2014 r. do godziny 9.00.
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin przetargu
Wykaz maszyn do sprzedaży


Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygnięcie przetargu na zadanie „Dobudowa hali laboratoryjno - warsztatowej do budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.”

Zawiadomienie


Zadane pytania i odpowiedzi 6

Odpowiedzi na pytania XVII, XVIII i XIX


Zmiana 3 ogłoszenia dotyczącego przetargu na zadanie „Dobudowa hali laboratoryjno - warsztatowej do budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Zadane pytania i odpowiedzi 5

Uzupełniony 19-02-2014 przedmiar wersja 2

XXII Pytania Sułkowice
Sułkowice wentylacja zestawienie - całość


Zadane pytania i odpowiedzi 4

Uzupełniony 19-02-2014 przedmiar

XXI Pytania Sułkowice


Zadane pytania i odpowiedzi  3

Odpowiedzi na zadane pytania 3.

Uzupełniony przedmiar

XX Pytania Sułkowice


Zmiana 2 ogłoszenia dotyczącego przetargu na zadanie „Dobudowa hali laboratoryjno - warsztatowej do budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Zadane pytania i odpowiedzi  2

Odpowiedzi na zadane pytania 2.

Stolarka


Zmiana ogłoszenia dotyczącego przetargu na zadanie „Dobudowa hali laboratoryjno - warsztatowej do budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.


Zadane pytania i odpowiedzi, modyfikacje s.i.w.z. 1:

Pyt.1: W projekcie umowy zamawiający podał „za każdorazową zgodą zamawiającego strony dopuszczają częściowe rozliczenie robót” Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca ma się zwrócić do zamawiającego o wyrażenie zgody na częściowe rozliczenie robót oraz od czego zależy uzyskanie takiej zgody.

Odp: Wykonawca po zawarciu umowy sporządzi kosztorys opiewający na kwotę podaną w ofercie przetargowej. Zmianie ulega §3 ust. 1 projektu umowy: „Załącznikiem do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną cześć będzie harmonogram, w którym określone zostaną zakresy robót wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia oraz kosztorys. Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys opiewający na kwotę podaną w ofercie przetargowej do przedmiotowego zamówienia, zgodny z dokumentacją techniczną załączoną do siwz zostanie opracowany przez Wykonawcę, i przekazany Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca sporządza harmonogram rzeczowo-finansowy na podstawie załączonego kosztorysu, harmonogram po zaakceptowaniu przez zamawiającego jest integralną częścią umowy i podstawą do rozliczeń częściowych za wykonane roboty. Wartość faktur częściowych nie może przekraczać 80% wartości zadania wynikającej z harmonogramu.”

Pyt.2: W związku z prowadzonym przetargiem dla zadania pn.: "Dobudowa hali laboratoryjno - warsztatowej do budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach wraz z przebudową wydzielonej części przyziemia oraz parteru w/w budynku oraz budową murku oporowego, na działce nr 96, przy ul. Szkolnej 34 w Sułkowicach", chciałam prosić o informację, czy do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, a jeśli tak to w jakiej formie (kosztorys szczegółowy czy uproszczony), czy również przedstawiać zestawienie materiałów?

Odp: Wymagany kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem materiałów, do sporządzenia harmonogramu finansowo rzeczowego, jak w odp. do pytania Nr 1.

Uzupełnienie:

W dokumentacji folder instalacje sanitarne; zestawienie materiałów; plik kotłownie zestawienie, zostaje zastąpiony plikiem:

Sulkowice_kotlownia_zestawienie.pdf

Folder widok dachu, ze względów technicznych załączamy ponownie:

widok_dachu.pdf.


Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice ul. Szkolna 34,ogłasza przetarg na zadanie „Dobudowa hali laboratoryjno - warsztatowej do budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.”

Ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Przedmiar robót

Opinia geotechniczna

Konstrukcja warsztaty

Instalacje

Elektryka

Architektura


Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice ul. Szkolna 34,ogłasza II przetarg nieograniczony ustny (aukcja) na sprzedaż maszyn produkcyjno-przemysłowych i innego sprzętu. Przetarg ustny (aukcja) odbędzie się 15 października 2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych w Sułkowicach.

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin

Wykaz maszyn

Oświadczenie

Wynik przetargu


Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice ul. Szkolna 34, wynajmie w formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas określony 3 lat z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia nieruchomość z przeznaczeniem na działalność handlową lub usługową.
Charakterystyka nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia:
1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 96 objęta księgą wieczystą nr 70146 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Powierzchnia części nieruchomości do wynajęcia: 15,90 m2.
3. Nieruchomość (lokal użytkowy) znajduje się w przyziemiu budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34. Dojazd ulicą Szkolną.
4. Lokal użytkowy jest przeznaczony i przystosowany do prowadzenia działalności handlowej – małej gastronomi. Wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
5. Cena wywoławcza za 1 miesiąc wynajmu wynosi – 25,00 zł/m2 netto miesięcznie, + podatek VAT,
6. Wysokość czynszu najmu będzie aktualizowana rokrocznie na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – pierwsza aktualizacja w 2014 r.
7. Oprócz opłacania czynszu najemca zobowiązany będzie do: ponoszenia kosztów c.o., wody, kanału i wywozu nieczystości, ponoszenia kosztów poboru energii elektrycznej – na podstawie ilości zużycia wynikającej za wskazań sublicznika oraz obowiązujących cen, ponoszenia wszelkich kosztów i opłat oraz innych danin publiczno-prawnych związanych z zawarciem i funkcjonowaniem umowy dzierżawy,
8. Wysokość opłat eksploatacyjnych będzie aktualizowana w wyniku zmiany stawek dokonanych przez dostawców mediów i /lub zmiany kosztów utrzymania obiektu.
9. Termin płatności kosztów najmu: miesięcznie z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (po otrzymaniu faktury VAT wystawianej przez wynajmującego).

Przetarg odbędzie się w dniu 02.09.2013 r. o godzinie 1300 - w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 500,00 zł, które należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZSZiO w Sułkowicach: NBP Paribas - Fortis Bank Polska SA nr 61 1600 1462 0008 4782 4812 0001 w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Za datę dotrzymania terminu płatności wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na ww. konto.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 3-ch dni od zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba jako Najemca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy najmu nieruchomości w ustalonym miejscu i terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach ul. Szkolna 34, tel. 12 273-20-08 w godzinach od 800 do 1400.

Sułkowice, dnia 01.08.2013 r.


Rozstrzygnięcie drugiego przetargu

rozstrzygniecie


Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamowienie publiczne, nr ogłoszenia: 238658-2013 z dnia 21.06.2013r.:Zamawiający informuje, że w dniu 05.07.2013 r. do godziny 10.00 nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie zadania „Modernizacja pomieszczeń biblioteki na pracownie gastronomiczną i modernizacja pokoju nauczycielskiego oraz pracowni multimedialnej na pracownie hotelarskie oraz sale obsługi konsumenta w budynku ZSZiO w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34”. W związku z powyższym zamieszczono ogłoszenie o drugim przetargu.

TEKST OGŁOSZENIA

Zmiany w dokumentacji przetargowej


Rozstrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę maszyn i urządzeń do warsztatów szkolnych ZSZiO w Sułkowicach - ogłoszenie.


Ogłoszenie Dyrektora ZSZiO w Sułkowicach o zamówieniu na modernizację pomieszczeń biblioteki na pracownię gastronomiczną i modernizację pokoju nauczycielskiego oraz pracowni multimedialnej na pracownie hotelarskie oraz salę obsługi konsumenta w budynku ZSZiO w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 34.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, 32-440 Sułkowice ul. Szkolna 34. Otwarcie ofert nastąpi 05.07.2013 r. o godzinie 10:15.

Ogłoszenie o zamówieniu. Specyfikacja Istotnych WarunkówZamówienia (SIWZ). SIWZ - umowa. SIWZ- specyfikacja techniczna.

Projekt adaptacji budowlanej pomieszczenia. Załącznik 1. Załącznik 2.

Projekt wykonawczy - część elektryczna. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Załącznik 4. Załącznik 5. Załącznik 6. Załącznik 7.

Projekt rozbudowy instalacji wewnętrznej gazu. Specyfikacja zamówienia. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3.

Projekt rozbudowy wewnętrznych instalacji: wody użytkowej,kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji mechanicznej. Specyfikacja kanalizacji. Specyfikacja wentylacji. Specyfikacja wody. Załącznik 1. Załącznik 2. Załącznik 3. Załącznik 4. Załącznik 5. Załącznik  6.ArchiwumPrzetarg publiczny (aukcja) odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Zawodowych  w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 66.

UWAGA!
Informujemy o zmianach w ogłoszeniu nr 101993-2013 dot. zamówienia publicznego na: zakup i dostawę maszyn i urządzeń do warsztatów ZSZiO Sułkowice oraz w SIWZ i w załączniku nr 1 do SIWZ , tj.:
1) w ogłoszeniu ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert: ma być: „ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 21.06.2013 r. do godziny 9.00; otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2013 r. o godzinie 12.00 (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia)
2) odpowiednio w pkt. 11 SIWZ ulegają zmianie podpunkty: 11.1., 11.2. i 11.7. (specyfikacja)
3) w załączniku nr 1 do SIWZ ma być: w części 2. frezarka - wycofujemy parametr: „moc silnika poziom: 2,2 kW” (załącznik nr 1)


Ogłoszenie Dyrektora ZSZiO w Sułkowicach o zamówieniu na zakup i dostawę maszyn i urządzeń do warsztatów szkolnych ZSZiO w Sułkowicach. Oferty przyjmowane są do 20.06.2013r. do godz. 15.00, otwarcie ofert odbędzie się dnia 21.06.2013r. o godz.900 w siedzibie ZSZiO w Sułkowicach, ul. Szkolna 34.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) z załącznikami:

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załączniki nr 1, odpowiednio dla części 1,2,3,4,
2) formularz ofertowy – załącznik nr 2,
3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3,
4) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4,
5) oświadczenie w trybie art. 26 ust. 2d ustawy - Prawo zamówień publicznych, o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5,
6) wzór umowy - załącznik nr 6,

Ogłoszenie o zamówieniu.


Ogłoszenie Dyrektora ZSZiO w Sułkowicach o przetargu ustnym nieograniczonym (aukcja) na sprzedaż maszyn produkcyjno-przemysłowych i innego sprzętu, który odbędzie się dnia 11.03.2013r. o godz.1000 w siedzibie Warsztatów Szkolnych w Sułkowicach, ul. 1 Maja 66 - zobacz ogłoszenie wraz z regulaminem i załącznikami.

Wyniki przetargu - zobacz.


 

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Joomla templates by Lonex.