Poza tym, że jednostka nie lubi być traktowana jak narzędzie, organizacja pracy na podstawie badań nad ruchami i czasem pracy stwarza inne groźby, realne lub wyimaginowane. Pracownicy mają między innymi następujące zastrzeżenia: .

– 1. Obawa, że liczba stanowisk pracy ulegnie zmniejszeniu.

– 2. Obawa, że wysokie tempo pracy zaszkodzi ich zdrowiu.

– 3. Obawa przed wyzyskiem ekonomicznym, tj. obawa, że nowy system przyniesie więcej korzyści właścicielom przedsiębiorstwa niż robotnikom przy wydajności pracy wzrastającej szybciej od zarobków.

– Konsekwencją tych obaw jest tendencja robotników do ograniczania swej wydajności przez produkowanie mniej, niż byliby to w stanie zrobić. Przyczyny tego ograniczenia wydajności wymieniano w badaniach, których rezultaty przedstawiono na ryc. 21-4. Rezultaty te potwierdzają, że robotnicy obawiają się wyzysku i utraty pracy. Wskazują one również na doniosłe znaczenie obawy przed utratą szacunku wśród kolegów – nowy przykład nacisku ze strony grupy wymagającej od swych członków współdziałania (s. 823). Aby wątpliwości robotników zostały wyjaśnione, konieczne jest, by zrozumieli oni dokładnie stosowany system premiowania (Shimmin, 1958).

Jaka powinna być wydajność pracy Jak myślisz, co by się stało, gdyby wy- robotnika zatrudnionego w fabryce? dajność jego pracy była większa od przeciętnej?

Z rozważań tych wynika, że problem wydajnych metod pracy nie jest jedynie technicznym problemem znalezienia najlepszego sposobu wykonywania danej pracy przy najmniejszym wysiłku, jesf to również problem społeczno-psychologiczny polegający na zapewnieniu sobie współpracy ze strony pracownika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>