Trudno jest ściśle zdefiniować postawę, ponieważ postawy pokrywają się częściowo z innymi rodzajami gotowości do reagowania w określony sposób. Możemy przyjąć następującą definicję, uwzględniającą pewne aspekty, które staną się jaśniejsze w kontekście opisanych dalej badań. Przez postawę rozumiemy pozytywne lub negatywne ustosunkowanie się do pewnego przedmiotu, pojęcia lub sytuacji, jak również gotowość do reagowania w pewien z góry określony sposób na te {lub związane z nimi) przedmioty, pojęcia lub sytuacje 2. Zarówno ustosunkowanie, jak i gotowość do reagowania posiada emocjonalne, motywacyjne oraz intelektualne aspekty. Mogą one być częściowo nieświadome („Nie lubię cię, doktorze Feli, ale nie potrafię powiedzieć, dlaczego…”).

Postawy utrwalają się dzięki różnorodnym doświadczeniom nabytym w kontaktach z ludźmi. Allport (1935) przedstawił cztery główne sposoby kształtowania się postaw:

– 1. Rozwijanie i integracja reakcji wyuczonych w trakcie dorastania. Na przykład, wychowanie w rodzinie, w której wszyscy są posłuszni ojcu, a synów ceni się wyżej niż córki, będzie miało wpływ na powstanie ogólnych postaw odnoszących się do męskiej supremacji.

– 2. Indywidualizacja, różnicowanie czy wyodrębnianie się doświadczeń. Doświadczenia nie tylko kumulują się: również wyostrzają się i układają się w pewne struktury, tak że gdy człowiek dorasta, niektóre postawy stają się wyraźniej określone.

– 3. Wpływ jakiegoś dramatycznego doświadczenia, czyli uraz. Czasami jakieś jedno przeżycie może mieć długotrwały wpływ i może zge- neralizować się na pokrewne bodźce. Mdłości po zjedzeniu jakiejś nieznanej potrawy mogą się zgeneralizować na wstręt do wszystkich podobnych potraw. Złe doświadczenia z jednym członkiem jakiejś grupy

– 2 Definicja ta stanowi połączenie elementów definicji Allporta (1954a, s. 43) oraz definicji HovIanda, Janisa i Kelleya (1953, s. 71 (przyp. aut.). etnicznej mogą prowadzić do niedowierzania wszystkim członkom tej grupy.

– 4. Przyjmowanie gotowych postaw. Czasami postawy przyswajane są przez naśladownictwo postaw rodziców lub innych osób.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>