Psychologia społeczna jako nauka ma aspekty zarówno „czyste”, jak i stosowane. Jako nauka czysta zajmuje się takimi problemami, jak: wpływ kultury na rozwój osobowości, motywy społeczne, język i przekazywanie informacji, wpływ grupy na dokonania jednostki, identyfikacja, naśladownictwo i odgrywanie roli. Tematy te potraktowaliśmy jako część psychologii ogólnej, do której w istocie rzeczy należą. Jako nauka stosowana, psychologia społeczna zajmuje się badaniem istniejących postaw i upodobań oraz czynników, które na nie wpływają. Oddział Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego tzw. „Towarzystwo Badań Psychologicznych nad Problemami Społecznymi {Society for the Psychological Study of Social Issues) interesuje się szczególnie usługami, jakie może oddać psychologia społeczna przy rozwiązywaniu palących problemów społecznych.

Statystycy. Znajomość statystyki jest niezbędna dla wszystkich psychologów, lecz niektórzy specjalizują się w metodach statystycznych i w posługiwaniu się statystyką przy konstruowaniu testów, ..

Testy są ważnym narzędziem dla wszystkich psychologów badaczy, jak również dla psychologów klinicznych, doradców psychologicznych, psychologów wychowawczych, przemysłowych i społecznych. Wszędzie więc, gdzie podejmuje się badania na wielką skalę, potrzebny jest przynajmniej jeden ekspert w’ dziedzinie statystyki.

Dawniej statystykę w psychologii kojarzyło się przede wszystkim z konstrukcją testów oraz interpretacją wyników testowych. Obecnie zadania jej są o wiele bardziej rozległe. Statystyków powołuje się jako ekspertów do wyznaczania próbek w badaniach opinii publicznej, badaniach nad postawami czy też badaniach ekonomicznych. Jako ekspertów wzywa się ich do pomocy przy ustalaniu najbardziej ekonomicznego sposobu zbierania i analizowania wyników w badaniach prowadzonych przez psychologów eksperymentalnych, czy też przez innych psychologów badaczy. Inne specjalności. Inne specjalności wymienione w tablicy 21-9, w świetle rozważań poświęconych już tej sprawie, nie wymagają dalszych wyjaśnień.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>