Nauka jest w istocie rzeczy techniką rozwiązywania problemów opartą na ich zrozumieniu. Każda dyscyplina w swych czysto naukowych aspektach kładzie nacisk na poszukiwanie ogólnych zasad i praw, które dają to zrozumienie, zaś jako nauka stosowana stara się wykorzystać już osiągnięte zrozumienie dla rozwiązywania problemów praktycznych. Wiele spośród nauk czystych i stosowanych można połączyć w pary: astronomię i nawigację, fizykę i inżynierię, biologię i agrotech- nikę, biochemię i farmakologię, anatomię i chirurgię każda nauka, czysta czy stosowana, ma swe własne ważne problemy do rozwiązania, a uczony pracujący na polu nauki stosowanej nie spełnia jedynie roli pośrednika czy agenta radzącego praktykowi, jak korzystać z produktów czystej wiedzy. Nawigator, inżynier, agrotechnik, farmakolog, chirurg – wszyscy oni muszą opracowywać swoje własne metody i narzędzia oraz prowadzić swe własne badania w tym samym naukowym duchu, co uczony pracujący nad bardziej abstrakcyjnymi, czyli bardziej ,,czystymi” problemami.

Rozważania te stosuje się również i do psychologii. Niektóre jej poszukiwania ogólnych prawidłowości rozwoju i współdziałania różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych organizmu są prowadzone wyraźnie w duchu nauki czystej, jednakże jej dążenie do rozwiązania problemów wychowywania dzieci, organizacji uczenia się czy psychoterapii stanowi przykład zastosowania tych prawidłowości do problemów praktycznych. Chociaż w poprzednich rozdziałach kładliśmy nacisk na czysto naukowe aspekty psychologii, nie pomijaliśmy też jej

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>