Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach

Wojsko Polskie - patron szkoły zawodowej w ZSZiO w Sułkowicach

to ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.

Nazwa „Wojsko Polskie”

jest używana od początku XIX wieku, a oficjalnie została wprowadzona w 1918 roku. Używana jest także obecnie jako synonim oficjalnej nazwy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

TUTAJ możemy poczytać, jakimi cnotami powinien cechować się żołnierz, co możemy naśladować ("Przykazania żołnierskie" Londyn 1944).

Na przestrzeni dziejów możemy wyodrębnić:

1)      Drużyna książęca – siły zbrojne Piastów pozostające pod rozkazami książąt wczesnofeudalnych do czasów Kazimierza Odnowiciela.

2)      Formacje bojowe Królestwa Polskiego w okresie panowania dynastii Piastów i Jagiellonów

3)      Wojsko I Rzeczypospolitej, a w tym:

a)      armię koronną

b)      armię litewską

4)      Wojsko Tadeusza Kościuszki - ogół sił polskich podczas insurekcji kościuszkowskiej,

5)      armię Księstwa Warszawskiego – czyli formację wojskową Księstwa Warszawskiego

6)      Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego- polskie formacje wojskowe Królestwa Kongresowego i powstania listopadowego

7)      Legiony Polskie, w tym wszystkie organizacje i formacje bojowe czasów rozbiorów (okres nie istnienia państwa polskiego, wojska polskie poza terytorium kraju)

8)      Polskie organizacje wojskowe przed I wojną światową

a)      Organizacja Bojowa PPS (1904-1911)

b)      Związek Walki Czynnej

c)       Związek Strzelecki

d)      Polskie Drużyny Strzeleckie

e)      Drużyny Bartoszowe

f)       Polowe Drużyny Sokole

9)      Polskie formacje wojskowe w czasie I wojny światowej (1914-1918)

a)      Legiony Polskie (1914–1918)

b)      Polska Organizacja Wojskowa (1914-1918)

c)       Polski Korpus Posiłkowy (1916-1918)

d)      Polska Siła Zbrojna („Polnische Wehrmacht” 1917-1918)

e)      Wojsko Polskie na Wschodzie (1914–1920)

f)       Bajończycy (1914-1915)

g)      Armia Polska we Francji (1917-1919)

h)      Armia Wielkopolska (1919)

10)   Śląskie Wojska Powstańcze (1919–1921) → Powstania śląskie

a)      Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska

11)   Wojsko Polskie II RP w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939)

12)   Polskie Siły Zbrojne (1939–1947)

13)   Wojsko Polskie we Francji (1939–1940)

a)      Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii (1940-1947)

b)      Polskie Siły Zbrojne w ZSRR (1941–1942)

14)   Siły Zbrojne w Kraju (1939–1945)

a)      Służba Zwycięstwu Polski (1939)

b)      Związek Walki Zbrojnej (1939-1942)

c)       Armia Krajowa (1942-1945)

d)      Bataliony Chłopskie

e)      Narodowa Organizacja Wojskowa

f)       Narodowe Siły Zbrojne

15)   Organizacje podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego (1944-1953/1954) „Żołnierze wyklęci”

a)      Armia Krajowa Obywatelska

b)      Armia Polska w Kraju

c)       Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj

d)      Konspiracyjne Wojsko Polskie

e)      Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku

f)       Narodowe Zjednoczenie Wojskowe

g)      NIE

h)      Ruch Oporu Armii Krajowej

i)        Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta

j)        Wolność i Niezawisłość

k)      Wolność i Sprawiedliwość

16)   Ludowe Wojsko Polskie

a)      Gwardia Ludowa (1942-1943)

b)      Armia Ludowa (1944)

c)       Polskie Siły Zbrojne w ZSRR (1943–1944)

d)      Wojsko Polskie 1944-1952 (odrodzone Wojsko Polskie)

e)      Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1952-1989)

17)   Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (od 1989).

Obecnie Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

to siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej stoją na straży suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej bezpieczeństwa i pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia ludzkiego. Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i unieszkodliwiają je. Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, który sprawuje ogólne kierownictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

Zadania Sił Zbrojnych RP są zapisane w Konstytucji RP:

„Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.” (z Konstytucji RP r. I, art. 26, p. 1 i p. 2) „Siły Zbrojne ponadto mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu.”

Funkcje wojska
Siły zbrojne mają za cel odstraszyć przeciwnika od agresji, a dopiero w razie konieczności ich zadaniem jest prowadzenie walki zbrojnej dla osiągnięcia celu politycznego. Są zatem instrumentem prowadzenia polityki państwa oraz jego nieodzownym elementem umożliwiającym funkcjonowanie. Prosperują ze względu na potrzebę ochrony kraju przed atakiem z zewnątrz (uruchamiane do celów obronnych, a także ofensywnych). Czuwają nad niepodzielnością terytorium państwowego oraz ochroną jego niepodległości.
Przy uwzględnieniu kryterium zasięgu przestrzennego wyróżnia się funkcję:
• zewnętrzną
• wewnętrzną.
Są one bezpośrednio związane z funkcjami państwa. Osiągnięcie i utrzymanie ładu społecznego w zakresie organizacji państwowej zawiera się w funkcji wewnętrznej. Analizuje się ją z uwzględnieniem następujących kategorii jako: środka przemocy (związanego z pamięcią historyczną), środka pomocy (dla ratowania życia, zdrowia i mienia ludności, wykorzystywane w akcjach ratunkowych) i instytucji służącej integracji społeczeństwa (jako czynnik państwotwórczy). W ramach funkcji zewnętrznej realizowane jest utrzymywanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa oraz ochrona jego żywotnych interesów (przyczynia się do trwania i rozwoju państwa pod postacią członka społeczności międzynarodowej).
Do zadań sił zbrojnych w zakresie obrony państwa należą:
• Zagwarantowanie nienaruszalności terytorium.
• Obrona dobra narodowego i państwowego w sytuacji silnego niepokoju.
• Eliminowanie, zapobieganie i ograniczanie zagrożeń i konfliktów.
• Zapewnienie wyłączności w zakresie egzekwowania prawa na terytorium państwa.
• Realizowanie zobowiązań sojuszniczych w zakresie użycia sił zbrojnych.
• Propagowanie polityki i wspieranie obrony interesów państwowych na arenie międzynarodowej.
• Aktywna walka w obronie pokoju narodowego oraz zaangażowanie w działania pokojowe.

 

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.

Joomla templates by Lonex.