Z nadejściem rewolucji przemysłowej robotnicy przestali być właścicielami narzędzi produkcji, tracąc je na rzecz grupy posiadaczy – przedsiębiorców. Nastąpił okres degradacji robotników ze skrajnie złymi warunkami pracy w kopalniach, tkalniach i innych gałęziach przemysłu. Wreszcie robotnicy zorganizowali się w związki zawodowe, by razem walczyć o lepsze warunki pracy. Ponieważ obecnie pracodawcy w postępowaniu swoim okazują się z reguły bardziej oświeceni, a ustawodawstwo pracy reguluje warunki pracy, skłonni jesteśmy zapominać o warunkach, które pierwotnie dały początek ruchowi związkowemu. Mimo to ciągle jeszcze obserwujemy pewną zaciekłość związków zawodowych w stosunku do pracodawców i opór pracodawców w stosunku do związków.

Konflikt interesów między pracownikami a kierownictwem prowadzi W' rezultacie do tego, że każda ze stron fałszywie ocenia postawy drugiej strony. W pewnych badaniach stwierdzono, żfe reprezentanci zarządu przedsiębiorstwa wykazywali większe zrozumienie stanowiska

W czasie przygotowywania amerykańskiego wydania tej książki autorowi nie mogły być jeszcze znane przykłady dalszych lotów kosmicznych związku niż na odwrót, aczkolwiek obie grupy czasami sądziły, że przeciwna grupa zajmuje bardziej skrajne stanowisko w spornych kwestiach, niż to było w rzeczywistości (Libo, 1948). W późniejszych bada Stagner, Chalmers i Derber (1958) posługując się skalami postaw typu Guttmana (zob. s. 837) stwierdzili, że postawa zarządu wobec związku jest skorelowana z postawą związku wobec kierowników przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>