Ponieważ postawy są tak splecione z emocjonalnymi i silnie motywowanymi doświadczeniami, stają się one trwałymi cechami osobowości. Z drugiej strony, postawy jako komponenty osobowości nie mogą być oddzielane od tych przedmiotów czy wydarzeń w społecznym kontekście, do których się odnoszą. Tak więc, osoba „konformistyczna” nie musi być społecznie konserwatywna: jeśli zdarzyło się, że jest ona członkiem lewicowej grupy, jej konformistyczne tendencje mogą skłaniać ją do zgodnej współpracy z tą grupą. Wszechstronne badania przeprowadzone przez Smitha, Brunera i White’a (1956) nad 10 mężczyznami wykazały dużą zależność pomiędzy indywidualnymi kolejami ich życia a ich postawami wobec Związku Radzieckiego, lecz zależność ta nie była bynajmniej zupełna. Widać jednakże jasno, że ich postawy wobec Związku Radzieckiego tylko częściowo były podyktowane przez fakty, takie jakimi je widzieli: w postawach tych przejawiały się również pewne indywidualne aspekty ich osobowości. Na przykład ci, którzy byli skłonni winić raczej innych niż siebie, gdy wiodło im się źle w ich osobistym życiu, byli również bardziej skłonni obarczać ZSRR odpowiedzialnością za pogorszenie się stosunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim.

Skale postaw. Skale postaw można konstruować w podobny sposób jak inwentarze osobowości. Pytania nie dotyczą w tym przypadku osobistych problemów i kłopotów, ale odnoszą się do upodobań i przekonań w dziedzinie problemów społecznych. Skale takie mają na celu mierzenie postaw wobec partii politycznych, religii, Murzynów, związków zawodowych, międzynarodowych organizacji, Mając do dyspozycji odpowiednio skonstruowaną skalę, możemy obliczyć stopień przychylności lub nieprzychylności wyrażonej przez badanych postawy. Jeśli powtórzymy te badania, wyniki ich ujawnią, czy nastąpiła zmiana postawy.

Jednym z pierwszych zastosowań takich skal było zbadanie wpływu filmu na zmianę postaw dzieci, szkolnych. Wielką grupę uczniów szkół średnich zbadano testem postaw, aby ustalić, jak przychylne lub nieprzychylne były ich postawy wobec Chińczyków'. Następnie uczniowie oglądali film, przedstawiający z sympatią życie Chińczyków. Gdy następnego dnia zbadano ich ponownie testem postawę wyniki wykazały wyraźną zmianę w kierunku większej przychylności. Niektórych uczniów zbadano jeszcze raz po 5 miesiącach, innych zaś po 19 miesiącach. Rezultaty wykazały, żc 62 procent uczniów zachowało tę bardziej przychylną postawę przez przeszło półtora roku od chwili obejrzenia filmu (Peterson i Thurstone, 1932). Psychologowie społeczni poświęcili wiele uwagi konstruowaniu skal postaw i rozwijaniu teorii mierzenia postaw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>