Badania nad tworzeniem się wyobrażeń o innych osobach wykazują, że ma tu zastosowanie wiele zasad spostrzegania przedmiotów: zasada podobieństwa, grupowania, podziału na figurę i tło oraz wrażliwości na fizyczne cechy bodźca.

Jednakże, gdy przedmiotem postrzegania są inne osoby, obok działania zasad spostrzegania przedmiotów występuje jeszcze wpływ zależności postrzegania od cech osoby postrzegającej. Tak więc, sposób, w jaki postrzega ktoś siebie, wpływa na jego postrzeganie innych osób klasyfikuje ludzi według cech, które' ceni jego sympatie i antypatie wpływają na wrażenie, jakie wywierają na nim dwie osoby postrzegane jednocześnie, oraz na jego oczekiwania co do tego, w jaki sposób ludzie ci będą postrzegać się nawzajem. Gdy postrzeżenia jego są niezgodne, występuje dążenie do równowagi poznawczej.

Zwykle na zachowanie jednostki ma wpływ grupa, której dana jednostka jest członkiem. Opór przeciwko zmianom może być przezwyciężony za pomocą procesu obejmującego całą grupę fakt, że członkowie grupy uczestniczą w tym procesie, sprawia, że przyjęcie zmian staje się możliwe. Atrakcyjność i spoistość grupy może mieć wpływ na skłonność do zachowania konformistycznego. Zachowanie innych dostarcza nam czegoś w rodzaju wzorca czy też normy badania nad podpisywaniem petycji i przekraczaniem zakazów dowodzą, że siła zachęty i zakazu stanowi tylko jeden wyznacznik postępowania, drugim zaś jest to, co ktoś inny zrobił w tej sytuacji.

Napięcia międzygrupowe powstają na skutek rozgraniczeń pomiędzy grupą własną a grupami obcymi. Uprzedzenia rasowe stanowią przykład funkcjonowania mechanizmów posługiwania się stereotypami i szukania kozłów ofiarnych.

Postawę można zdefiniować jako przychylne lub nieprzychylne ustosunkowanie się do pewnego przedmiotu, pojęcia czy sytuacji oraz jako gotowość do reagowania w pewien z góry określony sposób na te (lub pokrewne) przedmioty, pojęcia czy zdarzenia. Skale do badania postaw można konstruować kilkoma metodami, spośród których najbardziej znane są metody Thurstone’a i Likerta.

Opinie dotyczą oczekiwań czy przewidywań co do konsekwencji pewnych sposobów postępowania podczas gdy postawy mogą w pewnych przypadkach być nieświadome, opinie zawsze są świadome i można je ująć w słowa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>