W badaniach Narodowej Fundacji Naukowej (tabl. 21-9) psychologowie kliniczni i doradcy psychologiczni, razem wzięci, stanowili połowę ogólnej liczby psychologów.

Psychologowie społeczni. Psychologowie społeczni są najlepiej znani ze względu na ich udział w badaniach opinii publicznej, w badaniach nad masowymi środkami przekazywania informacji oraz w badaniach ekonomicznych. Metoda badań ankietowych jest obecnie szeroko stosowana dla rozmaitych celów przez dzienniki, czasopisma, radio i telewizję, agencje reklamowe i producentów, jak również przez instytucje państwowe, takie jak Biyrp . Spisu Powszechnego (Census Bureau), Ministerstwo Pracy (Department of Labor), Ministerstwo Rolnictwa (Department of Agriculture), Ministerstwo Skarbu (Treasury Department), Federalny System Rezerw (Fédéral Reserve System) oraz siły zbrojne. Wymagane umiejętności techniczne obejmują dobieranie próbki, przeprowadzanie wywiadu, konstruowanie kwestionariuszy oraz interpretowanie wyników badań.

Wobec trwającego wciąż napięcia w stosunkach międzynarodowych i wynikającej stąd roli propagandy i kontrpropagandy analiza propagandy jest ważnym zadaniem dla psychologów społecznych. Ujmując sprawę bardziej ogólnie, wszelkie problemy wojny psychologicznej należą do dziedziny psychologii społecznej.

Nowe osiągnięcia w wypracowywaniu metod badania małych grup i modyfikowaniu postaw grupowych spowodowały, że psychologowie społeczni włączyli się bardziej aktywnie do pracy publicznej, w której starają się, na przykład, zmieniać postawy wywołujące napięcie między- grupowe. Tak więc, rozwija się coś w rodzaju klinicznej psychologii społecznej, która może dla dobra społecznego czynić to, co psychologia kliniczna obecnie robi dla dobra jednostki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>