Wybierając zawód, człowiek rozwiązuje ważny problem osobisty. Jeśli ma wybrać mądrze, musi dążyć do zachowania równowagi między swymi celami i wartościami, swymi zainteresowaniami i zdolnościami a możliwościami zdobycia wykształcenia i znalezienia pracy. Doradca zawodowy, jeśli chce jak najskuteczniej pomóc ubiegającym się o poradę, musi przede wszystkim być wrażliwy na osobiste problemy jednostki oraz biegły w stosowaniu technik psychoterapeutycznych (rozdział 19). Po drugie, musi on być dobrze zorientowany w wymaganiach, jakie stawiają poszczególne zawody, w możliwościach uzyskania pracy w każdym zawodzie oraz doskonale znać arsenał testów specjalnych służących do określania zdolności i zainteresowań jednostki. Te dwie role (osobistego doradcy i eksperta w dziedzinie znajomości zawodów) czasami kolidują ze sobą i wśród specjalistów toczą się przyjacielskie spory na temat właściwej między nimi równowagi. Ogólnie przyjęty jest pogląd, że testy diagnostyczne oszczędzają czas doradcy Dlatego też zgłaszającego się z prośbą o poradę w sprawie wyboru zawodu najpierw bada się testami, a dopiero później porusza się tematy osobiste. Niektórzy doradcy, będąc pod wrażeniem wpływu problemów osobowości na wybór zawodu, są zdania, że na pierwszym miejscu powinno się stawiać poradnictwo w problemach osobistych, a testy stosować tylko wtedy, gdy zgłaszający się po poradę odczuwa ich potrzebę i gdy jest gotów z takiego badania skorzystać (Barahal, Brammer i Shostrom, 1950).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>