Przedstawione tu wyniki testowe wskazują, że student ten ma wysokie uzdolnienia do studiów technicznych, (Źródło: Crawford i Burnham, 1946). nej, są pośrednio również testami przydatności zawodowej. Potrzebne są jednak testy różnicujące, przeznaczone specjalnie do mierzenia zdolności zawodowych opracowaniu ich poświęca się obecnie wiele wysiłków.

Często teksty takie, ściśle związane z treścią przedmiotów wykładanych na uczelni, mogą dostarczyć nam wiele informacji. Profil na ryc. 21-2 przedstawia wyniki badań testowych studenta pierwszego roku na Uniwersytecie Yale, który był niezdecydowany co do wyboru zawodu. Wyniki testowe wyraźnie wykazały, że ma on uzdolnienia do studiów technicznych, Student ten wstąpił na politechnikę i zdobył wysokie wyróżnienia.

Interesujące są dwa kierunki rozwoju badań za pomocą testów' różnicujących. Jeden z nich polega na zestawianiu odpowiednich testów, a następnie ustalaniu norm dla określonego zawodu. Mamy, na przykład, takie ze’stawy dla inżynierii i nauk przyrodniczych, dla medycyny, prawa, dla zawodu pielęgniarskiego i nauczycielskiego. Testy te, chociaż są dosyć obiecujące, jak dotąd, nie dodają wiele do przewidywań opartych na ocenach w szkole lub na wynikach właściwych testów inteligencji.

(Na przykład, Stowarzyszenie Amerykańskich Wyższych Szkół Medycznych (Association oj American Medical Colleges) przez wiele lat stosowało wstępne badania testowe. Stwierdzono, że na podstawie Testu Zdolności Medycznych Mossa (Moss Medical Aptitude Test), cieszącego się uznaniem przez długi czas, przewiduje się oceny w szkole medycznej mniej trafnie niż na podstawie ocen uzyskanych w kolegium przed wstąpieniem do wyższej szkoły medycznej. W pewnych badaniach (Moon, 1938) korelacja pomiędzy wynikami W teście zdolności medycznych a wynikami w szkole medycznej wynosiła ,42, natomiast korelacja pomiędzy wynikami w tejże szkole, a ocenami z przedmiotów humanistycznych równała się ,49. W innych badaniach (Stuit, 1941) test Mossa dla dwóch prób dał korelacje z ocenami na pierwszym roku medycyny ,23 i ,32, podczas gdy oceny uzyskane poprzednio w kolegium, wykazywały korelację z późniejszymi wynikami równą ,45 i ,46. Gdy test Mossa zestawiono z ocenami w kolegium w taki sposób, by otrzymać maksymalną złożoną korelację, tzw. korelację wielokrotną, wynosiła ona jedynie ,49 tak więc korzyść, którą można by przypisać testowi, była bardzo mała. Inne specjalnie konstruowane testy, takie jak Minnesocki Test Zdolności Medycznych (Minnesota Medical Aptitude Test), nie były bardziej udane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>