Drugi kierunek rozwoju badań za pomocą testów różnicujących dąży do skonstruowania zestawu testów nadających się dla szeregu zawodów, z normami 'dla poszczególnych zawodów. Płyną stąd wyraźne korzyści dla poradnictwa zawodowego. Kandydata, który nie był pewny swych zdolności, wystarczyłoby zbadać tylko jednym zestawem testów, co już pozwoliłoby stwierdzić, jak dalece jego zdolności pasują do kilku zawodów, którymi się interesuje.

Taki zestaw testów dla poradnictwa w szkołach średnich, zwany: Różnicującymi Testami Zdolności (Differential Aptitude Tests) został opracowany przez Zrzeszenie Psychologów (Psychological Corporation). Testy te obejmują badania rozumowania werbalnego, zdolpości liczenia, rozumowania abstrakcyjnego, ujmowania stosulnków przestrzennych, rozumowania technicznego, szybkości i dokładności w pracy urzędniczej oraz dwa testy słownikowe (Bennett, 1955).

W jaki sposób doradca psychologiczny może pomóc kandydatowi w interpretacji wyników uzyskanych przez niego za pomocą tego zestawu testów? Oczywiście, może mu pokazać profil testowy i wytłumaczyć, co oznaczają wyniki, podane w centylach. Student potrzebuje jednak więcej informacji. Za pomocą specjalnych tablic można określić, w jakiej dziedzinie może on podjąć rywalizację z innymi. Zebrane do tej pory dane pozwalają nam wysunąć takie na przykład stwierdzenia:

Studenci medycyny: grupa uzyskująca pomyślne wyniki we wszystkich testach, a szczególnie dobre w testach rozumowania werbalnego, zdolności liczenia, ortografii i w teście zdań. Studenci inżynierii: dobre wyniki w teście zdolności liczenia, a wybitne w porównaniu ze wszystkimi innymi grupami – w testach stosunków przestrzennych i rozumowania technicznego.

Pracownicy zatrudnieni w zawodach mechanicznych, elektrycznych i budowlanych: powyżej przeciętnej w teście rozumowania technicznego, przeciętni w teście stosunków przestrzennych, słabi pod względem umiejętności werbalnych (test zdań i rozumowania werbalnego).

Tablice empiryczne, oparte na wynikach testów zdolności, pomagają studentowi porównać się z innymi, lecz przy określaniu przydatności zawodowej bierze się pod uwagę nie tyiko same zdolności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>