Badanie opinii publicznej poza przewidywaniem wyników wyborów znalazło wiele zastosowań w przemyśle i administracji. Jednym z problemów związanych z tymi’badaniami jest kwestia, czy stosować pytania z gotowymi odpowiedziami do wyboru, czy też pytania z odpowiedziami swobodnymi. Pytania, na które daje się swobodną odpowiedź, mają tę przewagę, że ujawniają nam, jak odpowiadający interpretuje pytania i co rozumie przez swą odpowiedź, lecz przeprowadzanie wywiadu jest wówczas trudniejsze.

Inny problem polega na uzyskaniu właściwej próbki. Można wybierać między metodą kontrolowanych proporcji (quota control method) a metodą obszarów (area method), która jest wariantem metody probabilistycznego doboru próbki, lepszej ze względu na to, że eliminuje tendencyjność wprowadzaną przez ankietera,

Badania nad zachowaniem wyborców zmierzają obecnie do zrozumienia cech wyborcy i okoliczności wpływających na jego wybór, zaś przewidywanie wyników wyborów jest kwestią drugorzędną. Stwierdzono na przykład, że konflikty w związku ze spornymi kwestiami opóźniają decyzję wyborcy. W osta’tnich kilku wyborach wystąpił spadek tendencji do głosowania według przynależności do klasy społecznej lub pozycji ekonomicznej.

Masowe środki przekazywania informacji (dzienniki i czasopisma, filmy, radio, telewizja) wpływają na postawy, opinie i poglądy szerokiej publiczności. Niektóre reprezentatywne badania nad radiem i telewizją świadczą, jak wielki wpływ mogą mieć te środki informacji. Prowadzi się również badania nad telewizją, dotyczące jej specyficznej roli w kształceniu młodzieży.

Badania nad oddziaływaniem informacji na eksperymentalne grupy słuchaczy dają częściową odpowiedź na trzy pytania, wybrane przez nas jako reprezentatywne dla innych pytań, stawianych w takich badaniach: (1) czy bardziej przekonywająca jest argumentacja jednoczy dwustronna? (2) jaki jest wpływ wiarygodności źródła informacji? (3) jak dalece skuteczne, jeśli chodzi o zmianę zachowania, jest wzbudzanie strachu?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>